"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Badania kliniczne

WYKAZ BADAŃ KLINICZNYCH PROWADZONYCH W  WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY

L.P Nr protokołu badania Nazwa i adres Sponsora Nazwa badania Nazwisko i imię Głównego Badacza Planowany termin prowadzenia badania Nr CEBK
11 54767414MMY3007 Janssen-Cilag, International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium Otwarte, kontrolowane,prowadzone z zastosowaniem randomizacji badanie fazy 3 dotyczące lecz. schem. VMP w porównaniu do leczenia skojarz. preparatem daratumumab i VMP(D-VMP)u wcześniej nieleczonych chorych na szpiczaka mnogiego nie kwalifik. się do chemio Dr. n.med. Jadwiga Hołojda 2015r do 2018r UR.DBL.BLE.475.0156.2015
12 GS-US-312-0118 Gilead Sciences International, Ltd. 333 Lakeside Drive,Foster City, California Randomizowane bad. 3 fazy pro. metodą otwartej próby,oceniające skuteczność i bezpieczeństwoidelalizybu w sko. obinutuzumaben w por. z chlorambucylem w skoj. z obinutuzumabem w por. z chlorambucylem w skoj. z obinutuzumabem u nielecz. pacj. z białacz.limf dr n. med. Jadwiga Hłojda UR.DBL.BLE.4500.0157.2015
13 633765 Fundation Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, z siedzibą Calle del Melchor Fernandez Almagro 3, 328029 Madyt, Hiszpania Profilaktyka wtórna chorób sercowo-naczyniowych u osób starszych dr Barbara Engel od 25.04.2016 do 30.10.2019 UR.DBL.BLE.4500.0168.2016.NK.2
14 ACE -CL-007 Acerta Pharma B.V.Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss Holandia Randomizowanie wieloośrodkowe bazy fazy III, proadzone metodą otwrtej próby w trzech grupach nieleczonych wcześniej paxjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, przyjmująych: obnituzumab w skojarzeniu z chlorambucylem, ACP -196 w skojarzeniu z obinutuzumabem oraz ACP-196 w monoterapii" dr n. med. Jadwiga Hołojda Październik 2016 do III kwartału 2017 UR.DBL.BLE.4500.0421.2015
15 20130109 Amgen INC., ONE Amgen Ceuter Drive, Thousand Oaks, LA, USA Randomizowane badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, prowadzone w celu oceny skuteczności, bepieczeństwa i immunogenności stosowania preparatu ABP 798 w porównaniu z rytuksymabem u pacjentów z chłoniakiem nnieziarniczym z dodatnim antygenem CD20. dr n. med. Jadwiga Hołojda UR.DBL.BLE.4500.0308.2014
16 MOR208C204 MorphoSys AG. SemmelweisstraBe 7, 82152 Planegg, Niemcy Randomizowanie, wieloośrdkowe badanie fzy II/III oceniające stosowanie preparatu MMOR00208 w skojarzeniu z bendamustyną u pacjentów z nowotworem lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (R-R DLBCL),którzy nie kwalifikują się do wysokodawkowej chemioterapii (HDC) i autologicznego przeszczepiania koórwk macierzystych (ASCT) -B-Mind dr n. med. Jadwiga Hołojda marzec 2017 UR.DBL.BLE.4500.0106.2016
17 54767414MMY3012 Jansen-Cilag Polska Sp. z o.o. Randomizowanie, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie postaci podskórnej oraz postaci dożylnej daratumumabu, stosowanych w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczenie dr n. med. Jadwiga Hołojda wrzesień 2017 - sierpień 2020 UR.DBL.BLE.4500.0372.2017
18 MEDI4736-DLBCL-001 Celegne International II S.a.r.l, Rue des Moulinis 4, 2108 Couvet Szwajcaria Wieloośrodkowe badanie II fazy prowadzone metod otwartej próby oceniajace bezpieczeństwo stosowania i aktywność kliniczną durwalumabu w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, wunkrystyną i prednizonem (schemat R-CHOP) lub z lenalidomidem plus schemat R-CHOP u pacjentów z uprzednio nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B z grupy dużego ryzyka dr n. med. Jadwiga Hołojda 2017-2024 UR.DBL.BLE.4500.0261.2017
19 54767414SMM3001 Jansen-Cilag International N.V. z siedzibą w Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia Randomizowanie, wielośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie leczenia daratumumabem w postaci podskórnej oraz aktynego monitorowania pacjentów z tlącą postacią szpiczakaplazmocytowego wysokiego ryzyka dr n. med. Jadwiga Hołojda 2017 - grudzień 2025
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag