"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Ogłoszenie o unieważnieniu procedury

WSzSL/DZ/072-285/14                                                                                  Legnica  01-07-2014 r.

                         

Do zainteresowanych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO

ZAMÓWIENIENIA  NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

Znak sprawy WSzSL/TL-280/14A

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, iż w procedurze dotyczącej wyłonienia Wykonawcy na  świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, do dnia składania ofert wpłynęły 4 nw. oferty:

Oferta nr 1- złożona przez Inspro Grzegorz Kaczmarek, UL. Frezjowa 32, 55-231 Jelcz Laskowice – cena brutto 24.000 zł,

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Incest” Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Bagienna 1 – cena brutto 28.500 zł,

Oferta nr 3 – Projektowanie – Usługi „MiMAR” inz. Marek Drozdowicz, ul. Mickiewicza 30 A, 58-310 Szczawno Zdrój – cena brutto 18.372 zł,

Oferta nr 4 – F.H.U. – Invest-Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków – cena brutto 18.200 zł.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż:

1) z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przekracza maksymalną kwotę – tj. 9.840 zł brutto - jaką Szpital może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniamy przedmiotową procedurę,

2)procedura zostanie wszczęta po raz kolejny.

                                                                                                                                            

                                                                                                           

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag