"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Ogłoszenie o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2)

 


WSzSL/DZ/072-302/14               

Legnica 10-07-2014 r.

Do zainteresowanych

 

INFORMACJA DOTYCZACA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIENI NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

 

Znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, iż w dniu 10-07-2014 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w procedurze dotyczącej wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, do upływu terminu na składanie ofert złożono 5 ofert.

Zgodnie z kryterium określonym w ogłoszeniu, tj.. cena 100% wybrano ofertę nw. Wykonawcy. Oferta spełnia wymogi zakreślone w przedmiotowym ogłoszeniu oraz uzyskała maksymalną punktację.

Oferta najkorzystniejsza

Oferta nr 5 – IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno –Budowlane Piotr Gurlaga, 59-200 Legnica, ul. Łowicka 12/6 – cena brutto – 4.500 zł

Streszczenie oceny i porównania wszystkich złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana cena brutto

Przyznane punkty w kryterium cena

1

Inspro Grzegorz Kaczmarek, uL. Frezjowa 32, 55-231 Jelcz Laskowice

18.000 zł

25

2

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka, 56-120 Brzeg Dolny, Stary Dwór 9

15.000 zł

30

3

F.H.U. – Invest-Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków

17.300 zł

26,01

4

Z.H.U. Klima- Spec , ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów

24.600 zł

18,29

5

IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno –Budowlane Piotr Gurlaga, 59-200 Legnica, ul. Łowicka 12/6

4.500 zł

100

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15-07-2014 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach opisanych w jej projekcie, stanowiącym załącznik A do ogłoszenia (znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A).

               Nadto wskazujemy, że niniejsza informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na naszej stronie internetowej www.szpital.legnica.pl

 

 

Z poważaniem,

DyrektorWSSwLegnicy

Krystyna Barcik

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag