Legnica, dnia 10 sierpnia 2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Procedura prowadzona w trybie konkurencyjnym – składanie ofert poniżej równowartości 30 tysięcy euro

(Znak sprawy WSzSL/TL-516/16A)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej oraz wykonanie na ich podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" wraz z określeniem wstępnych kosztów planowanych do realizacji inwestycji.     

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

 ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

 NIP: 691 22 04 853

 Tel.   76/ 72 11 100

 Faks  76/ 72 11 110

 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 1) merytorycznie - Kazimierz Czerwiński – Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 2) proceduralnie – Dorota Patera – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Opracowanie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej oraz wykonanie na ich podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" wraz z określeniem wstępnych kosztów planowanych do realizacji inwestycji

 3. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie w 100 % cena.

 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Termin  wykonania przedmiotu zamówienia:

 Opracowanie przedmiotu zamówienia:

 1) ETAP I, o którym mowa w załączonym do niniejszego ogłoszenia projekcie umowy w §2 pkt 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-09-2016 r.,

 2) ETAP II, o którym mowa w załączonym do niniejszego ogłoszenia projekcie §2 pkt 2 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-11-2016 r.

 5. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej podpisaniem przez strony końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego przekazanej dokumentacji

 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Oferty cenowe należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w terminie do dnia 18-08-2016 r. do godziny 11.00. w zamkniętej kopercie z napisem:

 Oferta na Opracowanie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej oraz wykonanie na ich podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" wraz z określeniem wstępnych kosztów planowanych do realizacji inwestycji

Nie otwierać przed dniem 18-08-2016 roku, godz. 11:30

 7. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 Rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowa informacja zostanie zamieszczona na Tablicy ogłoszeń Dyrektora szpitala oraz rozesłana Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej  - prosimy o podanie w ofercie adresu.

 Umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą zostanie zawarta wg. wzoru stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia.

 ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 1.      Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Charakterystyka budynków mających podlegać przebudowie

 2.      Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Projekt umowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Charakterystyka budynków mających podlegać przebudowie

 

 Budynek 1B i budynek 1E znajdują się w kompleksie budynku głownego zabudowań szpitalnych. Budynek 1B i budynek 1E (częściowo) są budynkami 3-kondygnacyjnymi, składającymi się z podziemnej przestrzeni instalacyjnej, trezch kondygnacji użytkowych oraz podasza technicznego.

 Budynek 1B połączony jest z łącznikiem 1E i 1F. Do północnej ściany przylega do niego budynek 1C.

 Budynek 1E położony jest pomiędzy budynkiem 1B i budynkiem 1A.

 Budynek 1 B i 1E przykryte są stropodachem płaskim.

 Budynki zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej.

 Podstawowe dane liczbowe dotyczące budynków:

·          Kubatura budynku „1B”:             39.763,00 m3

 ·          Powierzchnia zabudowy budynku „1B”:  2.608,10 m2

 ·          Powierzchnia użytkowa budynku „1B”:    ok. 10.362,15 m²

 ·          Kubatura budynku „1E”:             9 830,00 m3

 ·          Powierzchnia zabudowy budynku „1E”:    605,50 m2

 ·          Powierzchnia użytkowa budynku „1E”:     ok. 2.392,35 m²

 Budynek 1B jest częścią Szpitala, w której umiejscowione są działy diagnostyczno - zabiegowe. Podjazdy od strony wewnętrznych dziedzińców przeznaczone są dla celów gospodarczych - głównie dla zaopatrzenia apteki.

 W budynku 1B znajduje się:

·          w piwnicach – przestrzeń instalacyjna

 ·          na niskim parterze – sterylizatornia, Apteka szpitalna i Krwiodawstwo

 ·          na wysokim parterze -  Laboratorium, Pracownia endoskopowa, Pracownia angiografii, hemodynamiki i elektrofizjologii oraz pomieszczenia nieużytkowane po byłym RTG

 ·          na I piętrze – Rehabilitacja i Blok Operacyjny

 ·          na II piętrze – pomieszczenia techniczne

 Budynek 1E składa się z dwóch części:

·          wysokiej – 9-cio kondygnacyjnej związanej z blokiem łóżkowym 1A w której znajduje się centralny węzeł komunikacji pionowej szpitala z pięcioma dźwigami połączony z klatką schodową zlokalizowaną w budynku 1A

 ·          niskiej 3-kondygncyjnej w której została umieszczona część działów wymagających centralnej lokalizacji w układzie szpitala

 W budynku 1E oprócz węzła komunikacyjnego znajduje się:

·          w piwnicach – przestrzeń instalacyjna

 ·          na niskim parterze – administracja szpitala,

 ·          na wysokim parterze -  część Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 ·          na I piętrze – część pomieszczeń Bloku Operacyjnego z salą wybudzeniową i salą endoskopową,

 ·          na II piętrze – pomieszczenia techniczne.

 Fundamenty 1B

·          pod słupami – stopy żelbetowe schodowe

 ·          pod ścianami ławy żelbetowe ciągłe

 Fundamenty 1E

·          pod słupami – stopy żelbetowe schodowe

 ·          pod ścianami ławy żelbetowe ciągłe

 ·          wspólna płyta żelbetowa pod zespołem dźwigów, oddylatowane od pozostałej części budynku

 Konstrukcja 1B

Technologia żelbetowa SBM-75 jako szkielet monolityczny o siatce konstrukcyjnej wynoszącej w kierunku poprzecznym 4 x 6,0 m ze wspornikami, a w kierunku podłużnym - 6,6 m z rozpiętościami przy klatkach schodowych 3,30 m.

·          Szkielet nośny stanowią słupy żelbetowe o wymiarach:

 ·          50cm x  30cm w osiach zewnętrznych oraz 60cm x 30cm w osiach środkowych w przestrzeni instalacyjnej

 ·          50cm x 30cm na niskim i wysokim parterze

 ·          30cm x 30cm na I i II piętrze

 ·          Budynek podzielono na dwie oddylatowane od siebie części.

 ·          Rolę usztywniającą w kierunku poprzecznym i podłużnym spełniają fragmenty ścian żelbetowych monolitycznych - ściany szczytowe oraz ściany klatek schodowych i szybów dźwigowych.

 Konstrukcja 1E

Technologia żelbetowa SBM-75 jako szkielet monolityczny żelbetowy z wylewanymi szybami dźwigów, które spełniają rolę ścian usztywniających.

·          Szkielet nośny stanowią słupy żelbetowe o wymiarach:

 ·          50cm x  30cm w przestrzeni instalacyjnej

 ·          30cm x 30cm na niskim, wysokim parterze i I piętrze w części niskiej oraz 50cm x 30cm w części wysokiej

 ·          50cm x 30cm na II, III, IV, V, VI i VII piętrze

 Stropy

Płyta żelbetowa monolityczna o grubości 20 cm.

Ściany zewnętrzne 1B

·          Przestrzeni instalacyjnej i niskiego parteru – żelbetowe

 ·          Od wysokości stropu nad niskim parterem do I piętra – lekka ściana osłonowa na konstrukcji stalowej z zamontowanymi oknami, mocowana do stropów na wysokości każdej kondygnacji.

 ·          Ściany szczytowe żelbetowe osłonięte ścianą osłonową od zewnątrz.

 ·          Ściana II piętra z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm,

 Ściany zewnętrzne 1E

·          Przestrzeni instalacyjnej i niskiego parteru – żelbetowe,

 ·          W części niskiej - od wysokości stropu nad niskim parterem do I piętra – lekka ściana osłonowa na konstrukcji stalowej z zamontowanymi oknami, mocowana do stropów na wysokości każdej kondygnacji – oprócz fragmentu  ściany od strony południowej,

 ·          W części wysokiej - od wysokości stropu nad I piętrem do VII piętra – od strony północnej i zachodniej tynkowana, od strony południowej z zamontowanymi oknami

 ·          Ściana VII piętra z pustaków gazobetonowych.

 Ściany osłonowe

Na ścianach osłonowych, elewacyjnych zastosowano:

- w części zewnętrznej budynku 1B wykonano ocieplenia z płyt z wełny mineralnej z welonem z włókna szklanego. Warstwa zewnętrzna z paneli aluminiowych grubości 2mm montowanych w systemie wieszakowym oraz paneli stalowych powlekanych OMEGA-F.

- w części wewnętrznej budynku 1B (zamknięty dziedziniec) oraz budynku 1E w całości wykonano elewację w technologii BSO. Ocieplenie styropianem twardym lub wełną mineralną.

Klatki schodowe

Klatki żelbetowe, wylewane. Biegi klatek schodowych - z elementów prefabrykowanych opartych na spocznikach prefabrykowanych od strony zewnętrznych ścian, po stronie korytarza oparte na stropie.

Stropodach 1B

Stropodach płaski, dwudzielny o pokryciu z papy zgrzewalnej. Odprowadzenie wody do koryt zlewowych i do wewnętrznych rur spustowych. Przekrycie stropu z płyt korytkowych.

Stropodach 1E

·          Nad częścią wysoką – połacie dachu z blach fałdowych na konstrukcji stalowej pokryte dla wyrównania płytami z wełny mineralnej.

 ·          Nad częścią niską - stropodach płaski, dwudzielny o pokryciu z papy zgrzewalnej. Odprowadzenie wody do koryt zlewowych i do wewnętrznych rur spustowych. Przekrycie stropu z płyt korytkowych.

 Pokrycie dachowe 1B – papa termozgrzewalna.

Pokrycie dachowe 1E – papa termozgrzewalna.

Konstrukcja wsporcza 1E

Na dachu budynku 1E stalowa konstrukcja wsporcza dla podestów do mycia elewacji.

Ścianki działowe

Murowane gr. 6 i 12 cm, część wykonana z płyt GKF.

Stolarka okienna i drzwiowa

·          Okna wymienione na nowe PCW.

 ·          Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe.                                                     

 Podłogi

wylewki, pcv, parkiet, terakota, marmur

Wykończenie pomieszczeń

·          w pomieszczeniach z umywalkami - fartuchy z glazury

 ·          w pomieszczeniach łazienek, sanitariatach, brudownikach – na ścianach glazura do wysokości opasek drzwiowych, wyżej malowanie farbą olejną, a na posadzkach terakota

 ·          w salach operacyjnych, przygotowaniu pacjenta, myciu lekarzy, pomieszczeniach centralnej sterylizatorni, myjni endoskopów, pomieszczeniach hydroterapii, sali wybudzeniowej, sali OIOM – na ścianach glazura na pełną wysokość

 ·          w pomieszczeniach przestrzeni instalacyjnej posadzki cementowe zatarte na gładko

 ·          w pomieszczeniach magazynowych, pom. technicznych - lastrico wylewane z cokolikiem ochronnym

 ·          pokoje chorych, pokoje personelu, lekarzy, korytarze – płytki PCW z listwami przypodłogowymi

 ·          hall główny i podstawowy ciąg komunikacyjny - posadzka marmurowa

 ·          klatki schodowe - lastriko

 ·          drzwi zewnętrzne, ścianki korytarzowe, zestawy oszklone wewnętrzne - z elementów typowych aluminiowych

 ·          sufity podwieszone korytarzy i halli poniżej przewodów instalacyjnych, wyłożone profilowanymi elementami aluminiowymi

 ·          balustrady klatek schodowych z elementów stalowych

 ·          na ścianach – tynki IV kategorii, okładzina ścian korytarzy ogólnoszpitalnych z marmuru

 ·          drzwi wewnętrzne – typowe