"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

unia sor2


Znak sprawy WSzSL/FKZ-245/13A                                                                    21-05-2013 r.

 

Wg Rozdzielnika/ Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na jednorazową dostawę pojemników na odpadki pooperacyjne, opisanych szczegółowo w załączniku B do niniejszego zaproszenia.

Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24-05-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik A

2) wypełniony i podpisany Załącznik B – formularz asortymentowo-cenowy,

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. foldery i/lub zdjęcia.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Cena 95%

2) Okres gwarancji i rękojmi– 5%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 95

Cena oferty rozpatrywanej

 

okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie

G=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------razy 5

                                                                       najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w spośród złożonych ofert

 

Uwaga: oferowany okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach; przy czym minimalny oferowany okres nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Przyznane punkty (P) dla każdego z kryteriów będą sumowane dla każdej z ofert P = (C+G). Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski.

2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosz w dół, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.

4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

 

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa powyżej.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

                                                                                                                                         

<<< Wzór umowy>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik B >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

Unieważnienie postępowania

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140a/13A                                                                            15-04-2013 r.

 

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140a/13A                                                                            25-03-2013 r.

 

                               Wg Rozdzielnika/ Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych opisanych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawcy mogą składać oferty na przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych Załącznikach, tj w zakresie Załącznika 1 i 2. .

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03-04-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik A do niniejszego zaproszenia

2) wybrany wypełniony i podpisany Załącznik 1 i/lub 2, na który Wykonawca składa ofertę

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. deklaracje zgodności, foldery i/lub zdjęcia. 

<<< Pełna treść ogłoszenia>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik 1 i 2 >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

Wyniki postępowania

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140/13A                                                                              25-03-2013 r.

 

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych.

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

                W zawiązku z powyższym postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

unia sor2

 


Znak sprawy WSzSL/FKZ-140/13A                                           13-03-2013 r.

 

ZAMÓWIENIENIE  NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę stolików i ciśnieniomierzy zegarowych opisanych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. Wykonawcy mogą składać oferty na przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych Załącznikach, tj  w zakresie Załącznika 1 i 2. .

Jednocześnie informujemy, iż  z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia            19-03-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik A do niniejszego zaproszenia

2) wybrany wypełniony i podpisany Załącznik 1 i/lub 2, na który Wykonawca składa ofertę

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. deklaracje zgodności, foldery i/lub zdjęcia. 

<<< Pełna treść ogłoszenia>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik 1 i 2 >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag