"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAMÓWIENIU

 


Legnica, 23-02-2012 r.
Dotyczy: WSzSL/FKZ-48/12A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

Dotyczy: działań promocyjnych projektu pod nazwą  "Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.


    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23-02-2012 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, przy uwzględnieniu kryterium przyjętym w ogłoszeniu (cena 100%), wybierając nw. oferty

Oferta nr 1 złożona przez Panią Urszulę Rode prowadzącą działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2
na wykonanie, dostawę, zamontowanie w wejściu głównym szpitala jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach: 70 cm wysokości x 90 cm - cena brutto  238,62 zł  

Oferta nr 2  złożona przez Pana Daniela Romańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6
-    na .druk  naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 45mm x 65mm - cena brutto 123,00 zł

Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Rodzaj zamówienia

Suma przyznanych punktów w kryterium cena (100%)

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie tablicy

100

2

Urszula Rode prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Rode”  z siedzibą w Legnicy przy Placu Klasztornym 2

wykonanie naklejek

83,33

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie tablicy

27,71

1

Daniel Romańczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Studio Reklamy „Pol-Druk” z siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6

wykonanie naklejek

100

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy na wykonanie przedmiotowych zamówień. Zawarcie umów przewidziane jest na dzień 27-02-2012 r.

    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

Zapraszenie do składania ofert związanych z działaniami promocyjnymi


Legnica, 06-02-2012 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-48/12A

 

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego
: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniami promocyjnymi projektu pod nazwą  "Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiot  zamówienia obejmuje:

1. wykonanie, dostawę, zamontowanie w wejściu głównym szpitala jednostronnej tablicy pamiatkowej o wymiarach: 70 cm wysokości x 90 cm szerokości, z pleksi o grubości  min. 7mm, zawierającej nazwę beneficjenta, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu projektu z EFRR,  druk umieszczony po wewnętrznej stronie – szt. 1,

2.druku  naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 45mm x 65mm, w ilości 100 sztuk, Plakietka informacyjna zawierać powinna zestawienie znaków graficznych:

  • Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
  • herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk,
  • Logo Unii Europejskiej (oraz informacji   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO),
  • informację o współfinansowaniu projektu z EFRR

wykonanie w oparciu o wytyczne zawarte w poradniku beneficjenta na  stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11grudzien/21/111221_PORADNIK_W16_CZYSTA.pdf

W ofercie prosimy podać cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), czas wykonania, oraz sposób płatności. Dopuszcza się złożenie oferty na jedno z wyżej wymienionych zamówień 1 lub 2.

Oferty należy także opisać nazwą i adresem  Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

Prosimy o składanie ofert do dnia 13-02-2012r.

Kryterium oceny – cena 100%.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty oraz zamieścimy ją na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne/ Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przed pok. Nr 43 (kasa Szpitala).


                                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                                 Krystyna Barcik

 

Kontakt:

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Bożena Zając

tel. 76/ 72 11 252,  fax: 76/ 72 11 250.

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowiskZnak sprawy: WSzSL/FKZ-276/11A                               Legnica, dnia 05.07.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz opracowania planu ratowniczego związaną z  projektem pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 05-07-2011 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę.

 

Nr 1 złożoną przez Pana Henryka Pawia działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 201495 prowadzącego działalność pod firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT Henryk Paw z siedzibą we Wrocławiu (53-230) przy ul. Inżynierskiej 65/9.

Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

Biuro Projektowo-konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT Henryk Paw

Ul. Inżynierska 65/9, 53-230 Wrocław

100,00

21 525,00 zł

 

Dnia 30 czerwca 2011 r. do Zamawiającego wpłynął dokument ofertowy drogą faksową bez załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zamawiający zaznacza, iż dokument nie został złożony we właściwej formie, tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu, jak i nie został załączony wymagany odpis z właściwego rejestru, bez którego Zamawiający nie jest w stanie ustalić, czy oferta została złożona przez osobę uprawnioną do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że oferta powyższa nie została doręczona Zamawiającemu w postaci dokumentu, który został przesłany faksem.

GEODEX s.c. Geodezja i Kartografia

Ul. Jelenia 10/7, 54-242 Wrocław

Cena brutto dokumentu: 31 980,00 zł.

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik

Zapraszenie do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowiskZnak sprawy: WSzSL/FKZ-276/11A                                                                             

Legnica, 17-06-2011 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz opracowania planu ratowniczego.

 

Zakres usługi obejmuje opracowanie i przygotowanie wniosku oraz wszelkich niezbędnych materiałów koniecznych do zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk, w tym m.in.:

1) mapy,
2) profile pól wznoszenia i podejścia,
3) instrukcję operacyjną lądowiska,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ewidencji lądowisk z dnia 30-04-2004 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 123)

oraz przygotowanie planu ratowniczego lądowiska wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk z dnia 20-07-2004 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1791z późn. zm.). Materiały winny być przygotowane i opracowane zgodnie z wymaganiami instytucji dokonującej wpisu lądowiska do ewidencji. Prawidłowe wykonanie zamówienia winno zakończyć się otrzymaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie lądowiska do ewidencji.

Usługa nie obejmuje:

1)       uzyskania dokumentu potwierdzającego możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydanego przez właściwą ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego,
2)       uzyskania pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska,
3)       uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko,
4)       wniesienia opłaty za wpis do ewidencji 

W chwili obecnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy realizuje Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

W ramach powyższego Projektu wykonywane są roboty budowlane z budową lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala dla potrzeb ratownictwa medycznego. Roboty prowadzone są w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, a planowany termin zakończenia budowy lądowiska przewidziano na lipiec 2011 r. Uzyskanie pozytywnych opinii koniecznych do ostatecznego zakończenia procesu budowlanego oraz pozwolenia na użytkowanie winno nastąpić na przełomie sierpnia/września 2011 r.  Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia kompletnego zgłoszenia o wpis do ewidencji lądowisk nie później niż w terminie 7 dni od przekazania mu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do tego zgłoszenia, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

Oferta musi określać cenę brutto wykonania usługi oraz musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w kolejnym zdaniu - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-06-2011 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 do godziny 14:00.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: „Oferta - rejestracja lądowiska. Nie otwierać przed 30-06-2011 r. godz. 14:30”. Otwarcie ofert odbędzie się w pok. 3K”

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria: Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala www.szpital.legnica.pl (zakładka PROJEKTY UNIJNE/Ogłoszenia ) w terminie do 05-07-2011 r. Planowany termin zawarcia umowy  18-07-2011 r.

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                     Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

                                                                                             Dariusz Dębicki


Wybór oferty na usługę wykonania papieru firmowego i naklejek samoprzylepnych.Legnica, 21 września 2010 r.

dotyczy sprawy WSzSL/FKZ-398a/10/A

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

na usługę wykonania:
1)       papieru firmowego, kolorowego, formatu A4
2)       naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych

związanych z działaniem promocyjnym Projektu pod nazwą: Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 21-09-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1 złożoną przez Panią Romańczyk Krystynę działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22509 oraz Pana  Romańczyk Józef działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22510 prowadzących działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Zakłada Poligraficzno-Introligatorski „GRAFODRUK” spółka cywilna siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6.

 

 Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

 

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

Romańczyk Krystyna działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22509 oraz Pan Romańczyk Józef działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22510 prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Zakłada Poligraficzno-Introligatorski „GRAFODRUK” spółka cywilna siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6.

 

 

 

 100

 

 

 

518,50 zł

 

                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                   Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

                                                                                                                            Dariusz Dębicki

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag