"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000


Ogłoszenie o wyborze oferty - tablica informacyjna


 

Legnica, 22-06-2010 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

dotyczące działań promocyjnych polegających na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

(Znak sprawy: WSzSL/FAZ-104B/10A)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 22-06-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1  złożoną przez firmę NOVUM INVEST MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice

 Streszczenie i porównanie ofert


 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium 100% cena

1

NOVUM INVEST MEDIA Sp. z o.o., ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice

2 989,00 zł

100

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - druk naklejek i papieru firmowego


 

Legnica, 22-06-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98B/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.05.2010 r. o zamówieniu związanym z działaniem promocyjnym polegającym na:

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w ilości 1000 szt.

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm, w ilości 250 szt.

nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadań, o których mowa powyżej. W związku z tym, Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem. 

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektuLegnica, 21-06-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-250/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

 

Nr projektu WND-RPDS.08.01.00-02-046/08.

Czytaj więcej: Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektuLegnica, 06-07-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-250A/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

 

Nr projektu WND-RPDS.08.01.00-02-046/08.

Czytaj więcej: Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO. - naklejki i papier firmowy


 

Legnica, 25-05-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98B/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniem promocyjnym polegającym na:

Zadanie nr 1:

Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w  ilości 1000 szt. z:
  • logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
  • flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
  • logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

 

Zadanie nr 2:

Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm,  w ilości 250 szt. z:
  • logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
  •  flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
  • logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
  • napis reklamowy "Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Wzory logotypów dostępne na stronie internetowej csioz.gov.pl, zakładka po prawej stronie "Infrastruktura i Środowisko" , tytuł informacji: "Wzory materiałów informacyjno – promocyjnych" informacja z dnia 19-03-2010r.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5

 
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na wykonanie papieru firmowego i naklejek  w ramach projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę  i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty(cena za zadanie nr 1

i zadanie nr 2) z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100  (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

W ofercie prosimy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), termin  wykonania (przy czym nie może on być  dłuższy niż 14 dni), oraz sposób płatności.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

 

Uwaga: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania nr 1 i nr 2

 

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag