"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.


 
 
Legnica, 24-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98/10A
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniem promocyjnym polegającym na:

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w  ilości 1000 szt.,z:
- logoProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
- flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
- logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm,  w ilości 250 szt.z:
- logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
- flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
-logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
-napis reklamowy "Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Wzory logotypów dostępne na stronie internetowej csioz.gov.pl, zakładka po prawej stronie "Infrastruktura i Środowisko" , tytuł informacji: "Wzory materiałów informacyjno – promocyjnych" informacja z dnia 19-03-2010r.


Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5
 
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na wykonanie papieru firmowego i naklejek  w ramach projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
 
Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę  i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty(cena za zadanie nr 1
i zadanie nr 2) z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100  (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

W ofercie prosimy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), termin  wykonania (przy czymnie może on być  dluższy niż 14 dni), oraz sposób płatności.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania nr 1 i nr 2


 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO


 

Legnica, 24-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-115/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w ogłoszeniu na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” zapis:

Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia tzn. od 29-03-2010 r. do dnia całkowitego rozliczenia projektu

zostaje zmieniony, a jego treść przyjmuje formę:

Umowa z wykonawcą zawarta będzie niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i obowiązywać będzie do dnia całkowitego rozliczenia projektu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 Legnica, 19-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-115/10A

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie :
a) sporządzanie zestawień, wniosków o płatność, wyjaśnień i innych czynności z nimi związanych, których obowiązek wykonania powstanie, w szczególności wobec zmian w umowie o dofinansowanie lub wytycznych, bądź też, których wykonanie będzie następstwem wezwania sformułowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dalej CSIOZ),
b) dostarczanie Zamawiającemu opracowanych zestawień harmonogramów i innych dokumentów, w terminie 4 dni przed terminem wskazanym przez CSIOZ,
c) sporządzanie korekt w przypadku stwierdzenia przez CSIOZ wystąpienia błędów w przygotowywanych przez Wykonawcę dokumentach,
d) znajomość wszystkich źródeł prawa związanych z realizacją Projektu,
e) niezwłoczne informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego o pojawiających się zmianach w przepisach związanych z realizowanym Projektem,
f) opiniowanie dokumentacji, przetargowej, pod względem zgodności z obowiązującymi wytycznymi.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

Nadto informujemy, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie w dwóch równych transzach (każda stanowiąca 50% ceny złożonej oferty) – pierwsza transza płatana po rozliczeniu 50 % wartości projektu, druga transza płatna po zakończeniu rozliczenia projektu. Przy czym płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia tzn. od 29-03-2010 r. do dnia całkowitego rozliczenia projektu.


Z poważaniem

Dyrektor
Krystyna Barcik

 

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag