"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

UTWORZENIE KOORDYNOWANEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0033/16
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 28 GRUDNIA 2017r.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Zamiarem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jest przebudowa części pomieszczeń AOS i POZ (opieka nocna i świąteczna), na potrzeby koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Planowany zakres ma służyć profilaktyce i leczeniu pacjentów w trybie ambulatoryjnym z obszaru Województwa Dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z samego miasta Legnicy. Przebudową będą objęte budynki głównego kompleksu zajmowane przez AOS/P: I piętro budynku D i łącznika F oraz cześć niskiego parteru budynku H i C. Ponadto wnioskodawca w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów planuje zakupić niezbędne wyposażenie medyczne oraz sprzęt IT. Elementem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo-budowlane, a także zakupiony zostanie sprzęt medyczny (zgodnie z załączoną specyfikacją, w tym m.in. aparat do kriochirurgii, unit laryngologiczny, fotel do podawania wlewów, oprawa nadłóżkowa jednostanowiskowa, unit okulistyczny, autorefraktometr + tonometr aplanacyjny, puftonometr, unit okulistyczny, wyposażenie meblowe poradni: szafy na leki, biurka lekarskie, krzesła dla pacjentów do poczekalni, etc.) oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (tj. 65 zestawów komputerowych stacjonarnych, 28 pakietów biurowych oraz 30 drukarek). Szczegółowa specyfikacja ww. sprzętu znajduje się w załączniku do wniosku. Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia są celowe i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Ww. zakup ICT nie jest związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper tj. upowszechnienie wykorzystania telemedycyny. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości opieki zdrowotnej, polepszenia koordynacji leczenia onkologicznego i wprowadzanie koordynacji innych jednostek chorobowych.


PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 31.07.2019r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 9.459.179,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 7.624.981,04 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 1.834.197,96 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 6.481.233,88 PLN
WKŁAD WŁASNY: 2.977.945,12

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach
Osi Priorytetowej nr 9 „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działania nr 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Numer Projektu: POIS.09.01.00-00-0167/17
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 29 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych. W ramach projektu zakupione zostaną:
1. ULTRASONOGRAFY (2 SZTUKI)
2. RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY (2 sztuki)
3. ZESTAW DO TORAKOTOMII RATUNKOWEJ (2 sztuki)
4. SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA (2 sztuki)
5. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2 sztuki)
6. ŁÓŻKO TRANSPORTOWE PRZEZIERNE DLA PROMIENI RTG (2 sztuki)
7. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
8. NOSZE TRANSPORTOWE DLA PACJENTÓW ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM (2 sztuki)
9. KARDIOMONITORY (6 sztuk)
10. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH (BARIATRYCZNY)

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ  O DOFINANSOWANIE: 30.11.2018r.
WYDATKI CAŁKOWITE: 952.380,00 PLN
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 952.380,00 PLN
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 0,00 PLN
% DOFINANSOWANIA: 85%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 809.523,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 142.857,00 PLN

Zepewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiegow celu zwiększenia dostępności do świadczeń

 Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0079/16
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 24 SIERPNIA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 partnerów  wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Podstawą partnerstwa jest Umowa Partnerska zawarta 24.10.2016r.

Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a Partnerami projektu są:
1.    Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,
2.    Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego poprzez realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 15.11.2018r.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU: 29.605.043,27 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24.154.913,68 PLN

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag